Het Zuiderkruis

Vrouwenkamp Sanden
Mevr. C. Birsak-Schouten   (transcriptie met behoud van spelling) Lied/voordracht-overzicht
Met dezefde trein van Wates naar Batavia werden de kampen Sanden en Sewoegaloer geëvacueerd.

Navigatie:
Einde verslag

KAMP S A N D E N.

Dit kamp is gelegen op 24 km. van Djocja en telde 143 personen, hoofdzakelijk vrouwen en kinderen (jongens alleen tot 15 jaar), die thans allen geëvacueerd zijn. Zij waren allen afkomstig van Djocja en op vrachtauto's daarheen gebracht, waarbij lijfgoederen, keukengerei, enz. mochten worden meegenomen.

In de voeding moest geheel op eigen kosten worden voorzien, wel kregen zij na de invoering van het republikeinsche geld een klein rantsoen, bestaande uit 100 gr. rijst per persoon per dag en een weinig zout en suiker. De aankoopen geschiedden door een zevental Javanen van de PANITIA op bestelling van de geïnterneerden; de prijzen werden met 5% verhoogd voor hun tussenkomst. Men heeft hier 3 maal een Roode Kruis-pakket ontvangen en wel op 31 Augustus, in October en 23 November. De laatste maal 3 personen 2 pakketten; zeep en chocolade waren hier echter uitgehaald.

De geïnterneerden waren gehuisvest in een gewezen ziekenhuis en lagen op tikers op de grond of eventueel op eigen meegebrachte bultzakken. Voor licht moest zelf worden gezorgd (olie). Er was voldoende en zeer goed putwater, ook het sanitair, hoewel van gedek vervaardigd, was zindelijk (natuurlijk stroomend water). Top

De algemene gezondheidstoestand was redelijk goed. Wel heerste er veel malaria. Een verpleegster was niet aanwezig, men hielp elkaar. Van Indonesische zijde was er een mantri-verpleger, die vlak naast het kamp woonde en die bij alle ziektegevallen geroepen werd. Verder zou officieel een maal per week de Indonesische dokter Soekardi komen, maar soms kwam hij daar eens of tweemaal in de maand. Aangezien zich geen ernstige gevallen hebben voorgedaan, heeft geen opname in het hospitaal plaats gevonden.

De bewaking geschiedde door Politie Pembanto, die zeer soepel in hun optreden waren.

Wat de correspondentie betreft, heeft men wel wat formulieren 61 ontvangen en mocht daar ook op geantwoord worden; er werden echter zeer schaars blanco formulieren verstrekt. Tweemaal per maand mocht de contact-dame (Mevr. Jüch) naar Djocja om de post te halen en bracht dan tevens eventueele nieuwtjes mede. Dit kamp is 2 maal door de leden van het Intercross bezocht, eerst den heer Helbling, later den heer Schwarz. Telegrammen zijn in dit kamp niet ontvangen. Top

2 Families, in totaal 14 personen, zijn hier tot de Warga Negara overgegaan.

Wat de geldmiddelen betreft, is door den heer Schwarz bij zijn bezoek aan dit kamp f15,- republikeinsch geld per persoon verstrekt. Verder werd met ingang van 4 December van Indonesische zijde 15 cent republikeinsch geld per persoon per dag betaald in termijnen van 10 dagen. Na Augustus en September was het zeer moeilijk om Java cour. te wisselen; voor dien tijd deed het papier 1 op 12.

De onderlinge verstandhouding in het kamp was goed, ook van de zijde der bevolking werd geen overlast ondervonden. Top


Mevr. C. Birsak-Schouten
T.E.B. VI (12 transp.) No.49.
Mevr. A. Jüch-van Ede v/d Pals
    idem       No.214.

Onder Klapperbomen

Terug naar: Top       Terug naar: Lied/voordracht-overzicht